गृहपृष्ठ

LK banner 2016

11:21:59
 4/08/2021

नमस्कार,

सत्तरीहजारवर्षपहिलेविश्वमादुईवटाठूलामहादेशथिएरतिनीहरूएकअर्कामामिसिएरमहासागरमापरिणतभए।अहिलेकोविश्वकामहादेशहरूविनासपछिउत्पन्नभएकाजमिनहुन्।यीदुईमहादेशकोविनासपछिबाँच्नसफलभएकामानिसविश्वकानयाँमहादेशहरूमाफैलिए।जीवनपुन: सुरुभयो।कठिनसमयबाटगुज्रिएकाविश्वकानयाँमानिसहजारौंवर्षसम्मएकअर्काबाटटाढारहे।

एकअर्काबाटअलगभएकामानवजातिलेतिनीहरूकोआफ्नैठाउँमातिनीहरूकोआफ्नैगाउँ, नगर, सहररसरकारहरूबनाएरसमयकोप्रगतिसँगैआफ्नैसभ्यताविकासगरे।रआज, विश्वमायहाँसम्मआइपुगेकासभ्यतालेतीसत्तरीहजारवर्षमामानवतालेसमेटेकोदूरीलाईदर्शाउँछ।

विश्वकोविकसितजीवनरबोटबिरूवा, जनावररयसमारहेकामानवजातिकोविकसितजीवनहरेकसत्तरीहजारवर्षमानियमितरूपमापरिवर्तनरपुन: विकासहुन्छन्।पृथ्वीकाध्रुवहरूमाबरफपग्लिएकोसंयोगसँगै, विश्वलेठूलोकोल्टोफेर्नेतयारीगरिरहेकोछरयसकालागिनिर्धारणगरिएकोसमयसमाप्तिमाद्रुतगतिमाबढिरहेकोछ।पृथ्वीकोध्रुवमारहेकोबरफपूर्णरूपमापग्लिएपछि, विश्वआफैंयसकोमध्यभागमासर्नेछरआफैंपुन: विकासहुनेछ।

तरमहत्त्वपूर्णकुराभनेकोपृथ्वीमाजीवनकोउपस्थितिकाकारणहरूरजीवनकिनसुरुरअन्त्यहुन्छत्यसकाकारणरपछिफेरियोजीवनकिनसुरुहुन्छभन्नेसम्बन्धीजानकारीहोरआजसम्मरहस्यमानैरहेकोयोजानकारीविश्वकोउत्कृष्टपरिवर्तनभन्दापनिधेरैमूल्यवानछ।

योनिजीसाइटमाविश्वकोभविष्यरमानवजातिलेसुन्नआवश्यकजानकारीप्रवाहगर्नकालागिअवस्थितछ।परग्रहकाजातिलेमानवतालाईउपहारस्वरूपदिएको The Divine Order and The Universe नामकपुस्तकमातपाईंलाईआवश्यकपर्नसक्नेसबैजानकारीतपाईंलेफेलापार्नुहुनेछ।  सबैमानवजातिसँगअध्ययनअधिकारभएकाले, तपाईंसदस्यबनिरहनआवश्यकछैन।

मायासँगरहनुहोस्

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
योवेबसाइटनिजीहोरयसकोकुनैपनिव्यापारिकप्रयोजनछैन।