Filipino

LK banner 2016

11:53:12
 4/08/2021

Kamusta,

Pitumpunglibongtaonangnakaraan, may dalawangmalakingkontinentesamundo at ito ay gumuho at lumubogsadagat. Angmgakontinente ng kasalukuyangmundo ay angmgalupainglumabasmataposangpaguho.Angmgataongnabuhaymalipasangpaguho ng dalawangkontinentengito ay kumalatsamgabagongkontinente ng mundo. Nagsimulamuliangbuhay.Angbagongtao ng mundonahirapsabuhay ay nagkalayo ng libo-libongtaon.

Angmganagkalayongtao ay nagtaguyod ng mgasarilinilangnayon, bayan, lungsod at paahalaansamgasarilinilanglugar at gumawa ng mgasarilinilangsibilisasyonsapanahon ng pag-unlad. At ngayon, angsibilisasyongnaabot ng mundo ay nagpapakita ng layongnasakop ng sangkatauhansapitumpunglibongtaon.

Angumuusbongnabuhayng mundoat angumuusbongnabuhay ng mgahalaman, mgahayop at mgataonananinirahanditoay karaniwanglumilipat at nililinyabawatpitumpunglibongtaon. Ngayonkasama ng pagtunaw ng yelosamga pole, angmundo ay naghahanda para saisangmahusaynapaglipat at matulinnapapalapitsadulo ng orasnainilaan para dito. Kapagangyelosamga pole ng mundoay ganapnanatunaw, ililipat ng mundoangsarilinitosagitna at ililinyamuloangsarilinito.

Ngunitang mas mahalaga ay angimpormasyontungkolsamgadahilan ng pagkakaroon ng buhaysamundo at angdahilan kung bakititonagsisimula at nagtatapos at bakitkailanganitomagsimulangmulipagkatapos at ito ay angimpormasyongnanatilingsikretohanggangngayonna may mas malakinghalagakaysasamalakingpaglipat ng mundo.

Umiiralangpribadong site naito para marinigangmakabuluhangimpormasyontungkolsahinaharap ng mundo at sangkatauhan. Mahahanapmolahat ng impormasyongmaaarimongkailanganinsaaklatnatinatawagna The Divine Order and The Universe naibinigaysasangkatauhanbilangregalo ng mgamulasalabas ng mundo. Dahilangbawattao ay may karapatangmatuto, hindikakailangangmagingmiyembro.

Manatilingnagmamahal

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.

Pribadoang website at walanganumangkomersiyalnalayunin. Tato webová stránka je soukromá a neslouží k žádným komerčním účelům.